wtorek, 26.10.2021r.
Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

2015-01-14

Stanowisko

AK Stomil w Dębicy w sprawie uprawiania sportów popularnych na podstawie

interpretacji i informacji OKSS przy ZO PZM w Krakowie, podpisanych przez

przewodniczącego Sebastiana Oćwieję z dnia 12 marca 2014 roku.

W dniu 18 grudnia 2014 roku przesłaliśmy mailem do

OKSS przy ZO PZM kolejny raz nasze stanowisko odnośnie niepoprawności ich

działania. Stanowisko to przesłaliśmy również pismem z dnia 21 grudnia 2014

roku do Zarządu Okręgowego w Krakowie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy

odpowiedzi na nasze wystąpienia, mimo że dotyczą rażącego naruszenia prawa przez

OKSS w Krakowie.

Jesteśmy sfederowani w PZM, płacimy za to składkę

najczęściej pochodzącą z ofiarności członków naszego klubu, przez to prosimy ZO PZM w Krakowie o

zajęcie stanowiska w sprawie niepoprawności działania OKSS w Krakowie.

Przypuszczamy, że popełnione jest przestępstwo. Wnioskujemy, by powołać

prawnika, który w sposób praworządny skieruje ją na drogę postępowania

zgodnego z przepisami prawa.

W wyniku różnych układów zobowiązaliśmy się przestrzegać przepisów

Międzynarodowej Federacji Samochodowej, w tym Międzynarodowego Kodeksu

Sportowego (MKS). Celem MKS jest regulacja, zachęcanie i ułatwianie uprawiania

sportów samochodowych. Prześledźmy, jak to funkcjonuje w naszym okręgu i jakie

nieprawidłowości wymuszane są na naszych klubach przy organizacji i przeprowadzaniu imprez popularnych. MKS Artykuł 2.1.2 Organizacja zawodów

stanowi: Zawody mogą być zorganizowane w każdym kraju przez ASN (nasz PZM),

Automobilklub z zastrzeżeniem, że ten klub posiadać będzie niezbędne zezwolenie

na organizację – oraz Artykuł 2.1.5 Każde zawody lub planowane zawody

organizowane niezgodnie z postanowieniami MKS lub regulacjami krajowymi uznaje

się jako zabronione. Proszę zauważyć, że nie ma tu żadnego  pojęcia

„zawody nielegalne”. Proszę zauważyć, że tylko regulamin ramowy KJS pkt 1.6 ustanawia,

że właśnie on dotyczy także wszystkich popularnych imprez samochodowych. Przez

to zgodnie z MKS Art. 3.1 który dotyczy tylko zawodów a nie imprez chce się wg interpretacji OKSS w Krakowie z 12 marca 2014roku, by imprezy popularne

posiadały zezwolenie na organizację wydaną przez właściwy ASN. Dalej Artykuł

3.2 mówi - Każdy wniosek o wydanie zezwolenia na organizację musi być przesłany

do PZM oraz wg Artykułu 3.3.1 PZM ma wyłączne prawo do wydawania zezwolenia na

organizację w formie jaką uzna za stosowną – i Art. 3.3.2 organizator,

który złoży wniosek o wydanie zezwolenia na organizację jest upoważniony do

otrzymania, zezwolenia na organizację oraz zgodnie z Artykułem 3.5.3, że należy

złożyć oświadczenie, że zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem MKS

i regulaminami krajowymi, podać skład komitetu organizacyjnego i inne wg. Art.

3.5.4 do 3.5.15. 

Regulaminu krajowego dla imprez popularnych brak, a

regulamin KJS jest niepoprawny i zawiera wiele poważnych błędów, na które

bezskutecznie zwracamy uwagę. Według Pana Sebastiana Oćwieji, w informacji OKSS

podanej drogą mailową 12 marca 2014 roku podano interpretację jakiś zapisów

regulaminowych oraz procedurę uzyskania zgody na organizację imprezy typu KJS

lub niższej rangi z uwzględnieniem wytycznych uzyskanych przez niego podczas różnych narad i spotkań. A więc są to wytyczne, a nie regulaminy obowiązujące w naszym

okręgu, wcale nie wiadomo, czy tak samo interpretowane przez innych

przedstawicieli (z rozmów wiemy, że niektóre są niezgodne z regulaminami MKS) – przez to

powinny być poddane ocenie władzom okręgu, a w stosunku do interpretatora

wyciągnięte stosowne wnioski. Proszę zwrócić uwagę ,że podany tłustym drukiem

jego zapis interpretacji brzmi „że nadany nr wizy przez OKSS jest jedynie

potwierdzeniem zgodności przesłanego regulaminu uzupełniającego z obowiązującymi regulaminami, a nie zgodą na przeprowadzenie imprezy”. Zgodnie

z MKS mamy otrzymać zgodę na organizację od PZM, a nie jakąś wizę, która nie

dotyczy organizacji imprezy. „Natomiast potwierdzeniem zgodności przygotowania

imprezy z obowiązującymi regulaminami, a co za tym idzie zgodą na jego

przeprowadzenie jest protokół z I posiedzenia ZSS”, a więc posiedzenia zespołu

sędziów, a nie od PZM(OKSS) odpowiedzialnego za wydanie zezwolenia na

organizację, a więc zespół sędziów ma wykonać czynność organizacyjną, a

nie sędziowską. MKS działania takie reguluje następująco Art. 11.8.1 Obowiązuje

zasada ogólna, że członkowie ZSS w żaden sposób nie odpowiadają za organizację

zawodów i w związku z tym nie mają żadnych obowiązków wykonawczych z nimi

związanych. Co stanie się, jeśli znający przepisy ZSS, nie wyda zgody na

organizację, bo mu tego nie wolno? Zostajemy z imprezą zabronioną. Co stanie

się jeśli sędzia ZSS wyda zgodę na organizację imprezy. Zgodnie z Art. 11.8.1

zgoda taka jest nieważna, gdyż w żaden sposób nie odpowiadają oni za

organizację i narażają się na przekroczenie swoich kompetencji, gdyż zgodnie z Art. 11.9

odpowiadają za egzekwowanie postanowień MKS, a nie mają  kompetencji do

prowadzenia prac organizacyjnych przy imprezach.

Stąd też

brak zezwolenia na organizację, które powinien wydać OKSS jest rażącym

naruszeniem prawa, którego nie załatwia wiza wg interpretacji podanej w notce

mailowej z dnia 12 marca 2014 roku. Takie postępowanie OKSS jest niepoprawne, usterkowane

przez nas od dawna. Wizy są niezgodne z Art. 2.1.5, a imprezy na które członkowie ZSS wydają zgody powinno uznać się za zabronione.

Wysuwamy tu podejrzenie o popełnienie przestępstwa.


Natomiast my oczekujemy na wydanie zezwolenia na organizację imprezy IV

Dębickiej Motoorkiestry zgodnie z przepisami MKS. Działania OKSS naruszają

nasze prawa, ponieśliśmy duże straty materialne i wnioskujemy o

zadośćuczynienie w tym zakresie.

Prezes Zarządu Jerzy Matelowski


Nasi partnerzy: